Programos IC PREMIA CASH reglamentas

  1. Sąvokos

1.1. Lojalumo Programa „IC Premia Cash“ (toliau – Programa) - tai pardavimų skatinimo akcija, skirta jos Dalyviams, kurios pagrindines nuostatas nusako šis Reglamentas, galiojantis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki Organizatoriaus paskelbtos Programos nutraukimo datos.

1.2. Organizatorius – UAB „Inter Cars Lietuva“ (adresas - Titnago g. 6, Vilnius).

1.3. Dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, nesantis vartotoju, dalyvaujantis Programoje.

1.4. Reglamentas – Šis Organizatoriaus paskelbtas Programos reglamentas.

1.5. Interneto puslapis – Programos internetinis puslapis, kurio adresas www.icpremiacash.lt.

1.6. Dalyvio statusas – požymis, Dalyviui priskirtas Organizatoriaus apskaitos sistemoje, tikslu identifikuoti Organizatoriaus klientą, dalyvaujantį Programoje.

1.7. Gamintojas – įmonė, kurios prekės yra UAB „Inter Cars Lietuva“ asortimente.

1.8. Taškai – Programos Taškai skiriami Dalyviui, jam įsigijus Programoje dalyvaujančius Produktus. Taškai skirstomi į Priskaičiuotus taškus ir Aktyviuosius taškus.

1.9. Priskaičiuoti taškai – Organizatoriaus skiriami Taškai už Produktų pirkimą iki apmokėjimo.

1.10. Aktyvieji Taškai – Taškai už tų Produktų pirkimus, už kuriuos Dalyvis jau atsiskaitė. Šie taškai matomi prisijungus Interneto puslapyje, UAB „Inter Cars Lietuva“ užsakymų programoje „IC Katalog Online“ ir „WEB katalog“, kaip galimos atsiskaitymui už Produktus panaudoti piniginės lėšos.

1.11. Programos dalyvio anketa (toliau – Anketa) – dokumento forma, kurią Dalyvis turi užpildyti ir pateikti Organizatoriui norėdamas dalyvauti Programoje. Anketos forma galima užpildyti visuose UAB „Inter Cars Lietuva“ filialuose arba dėl jos kreiptis į Dalyvį aptarnaujantį vadybininką. Teisingai užpildyta ir pateikta Dalyvio Anketa sąlygoja jo registraciją Programoje.

1.12. Produktas – Organizatoriaus tiekiamos prekės arba paslaugos, už kurių įsigijimą skiriamas tam tikras Taškų skaičius Programos Dalyviui.

1.13. Filialas – Filialai, priklausantys Organizatoriaus pardavimų tinklui, tiekiantys Dalyviams Produktus Programos ribose, kurių adresai yra pateikti Organizatoriaus puslapyje https://intercars.lt/lt/kontaktai/.

1.14. MultiCard kortelė – Programos kortelė, išduodama kiekvienam Programos Dalyviui, kuri suteikia galimybę Dalyviui prisijungti Interneto puslapyje, panaudoti Aktyviuosius Taškus atsiskaitymui už prekes filialuose Programos galiojimo metu.

1.15. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Dalyvį (fizinį asmenį), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1.16. Duomenų subjektas – Dalyvis (fizinis asmuo) ir (arba) jo atstovas (darbuotojas ar kitas Dalyvio įgaliotas asmuo), kurį Organizatoriui Anketoje nurodo Dalyvis.

1.17. Asmens duomenų valdytojas – Organizatorius. 

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Reglamentas nustato Dalyvio dalyvavimo Organizatoriaus organizuojamoje Programoje sąlygas, su kuriomis Dalyvis savo sutikimą patvirtina Organizatoriui pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Anketą.

2.2. Programa vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.3. Programoje dalyvauja tie Dalyviai, kurie Reglamente aprašyta tvarka Organizatoriaus buvo užregistruoti.

2.4. Programoje negali dalyvauti pagal darbo sutartis Organizatoriaus pardavimų tinkle dirbantys darbuotojai, kiti asmenys tiesiogiai susiję su Programą organizuojančiomis įmonėmis bei Organizatoriui pavaldžios įmonės.

2.5. Dalyvavimas Programoje yra savanoriškas.

2.6. Programos metu Dalyviui skirti Aktyvieji Taškai galioja 24 mėnesius nuo jų įrašymo į Dalyvio sąskaitą dienos ir jei per šį laikotarpį Dalyvis jų nepanaudoja, jie anuliuojami iš Dalyvio sąskaitos pasibaigus jų panaudojimo laikotarpiui.

  1. Registracija dalyvauti Programoje

3.1. Programos Dalyviu galima tapti tinkamai užpildžius, pasirašius ir Filialui pateikus Dalyvio Anketą. Dalyviu tampama Organizatoriui užregistravus Anketą.

3.2. Dalyvis bet kada gali nutraukti savo dalyvavimą Programoje, informuodamas apie tai Organizatorių elektroniniu paštu lt.marketing@intercars.lt.

3.3. Organizatorius pasilieka teisę netvirtinti Dalyvio registracijos dalyvauti Programoje, jei Anketa užpildyta nepilnai arba neteisingai, taip pat jei Dalyvis nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys šiame Reglamente nustatytais tikslais, salygomis ir tvarka.

3.4. Dalyvis įsipareigoja nedelsdamas informuoti Organizatorių apie kiekvieną savo duomenų, pateiktų Anketoje, pasikeitimą. Organizatorius neatsako už Dalyvio naujų (pasikeitusių) duomenų nepateikimą Organizatoriui.

3.5. Programoje užregistruotam Dalyviui išduodama viena MultiCard kortelė. MultiCard kortelė yra Organizatoriaus nuosavybė. MultiCard grąžinimas, jos pakeitimas, paraiškos dėl dublikato, papildomų kortelių išdavimo ir kiti klausimai dėl kortelės sprendžiami su Organizatoriaus rinkodaros skyriumi elektroniniu paštu lt.marketing@intercars.eu.

  1. Taškų skyrimo principai

4.1. Organizatorius skiria Dalyviui Taškus už kiekvieną Produktų pirkimą Filialuose Programos vykdymo metu, atsižvelgiant į Reglamento 4.8 punktą.

4.2. Kiekvienas Produktas turi priskirtą atitinkamą vertę, perskaičiuotą į Taškus.

4.3. Sukauptieji Taškai skiriami išduodant Produktų pirkimą patvirtinantį kvitą.

4.4. Jei mokama grynaisiais pinigais, Sukauptieji Taškai tampa Aktyviaisiais Taškais po 7 dienų nuo pardavimą patvirtinančio dokumento išrašymo.

4.5. Jei mokėjimas yra atidėtas, Sukauptieji Taškai tampa Aktyviaisiais Taškais po sumos už įsigytus Produktus apmokėjimo, tačiau ne anksčiau nei po 7 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

4.6. Jei Produktas, už kurį buvo skirti Taškai, yra grąžinamas Organizatoriui, atitinkamas Taškų skaičius, skirtas už grąžintą Produktą, yra anuliuojamas.

4.7. Pradelsus apmokėjimo už Produktą terminą, anuliuojamas atitinkamas Sukauptųjų Taškų skaičius.

4.8. Taškų skyrimas - Už kiekvienus pilnus 10 EUR be PVM, išleistus Produktų pirkimui, Organizatorius Dalyviams skirs tam tikrą taškų kiekį, priklausomai nuo Dalyvio dalyvio įsigytų Produktų, tuo metu vykdomų papildomų „IC Premia Cash“ rinkodaros akcijų ir kitų Organizatoriaus nurodytų sąlygų, konkrečių Taškų už konkrečius Produktus skyrimui.

4.9. Skirti taškai įrašomi Dalyvio sąskaitoje.

4.10. Vieno Aktyviojo Taško vertė 2018 m. rugpjūčio 1 d. yra vienas euras. Jei keistųsi vieno Aktyviojo Taško vertė, tokią informaciją apie Taškų vertės pasikeitimus Organizatorius pateiks Interneto puslapyje.

4.11. Organizatorius gali pakeisti Taškų už įsigytus Produktus skyrimo principus. Tokiu atveju informacija apie pasikeitimus bus pateikiama Interneto puslapyje ir Filialuose.

4.12. Programos Dalyvio sukaupti Taškai nekeičiami į grynuosius pinigus, Taškai gali būti panaudojami tik atsiskaitymui už Produktus.

4.13. Taškai tenkantys Dalyviui bus deaktyvuoti, jei įmonė likviduojama arba padalijama, apjungiama ar perleidžiama ir nėra aišku, kas ir kokias Dalyvio teises ir pareigas, susijusias su dalyvavimu Programoje, perėmė.

4.14. Aktyviųjų Taškų perkėlimas iš vieno Dalyvio sąskaitos į kito Dalyvio sąskaitą gali būti įvykdytas tik Organizatoriui sutikus ir pagal suinteresuotų Dalyvių prašymą. Taškų perkėlimo atveju Organizatorius neatsako už teisines bei finansines tokio veiksmo pasekmes.

4.15. Informacija apie sukauptus Taškus Dalyviui bus pasiekiama jam prisijungus prie savo paskyros Interneto puslapyje, UAB „Inter Cars Lietuva“ užsakymų programoje „IC Katalog Online“ ir „WEB katalog“, taip pat tokia informacija Dalyviui pateikiama Filialuose.

4.16. Esant neaiškumų dėl Taškų kiekio, Organizatorius turi teisę pareikalauti iš Dalyvio pateikti Produktų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, pagal kuriuos buvo ar turėjo būti Dalyviui skirti atitinkami Taškai. Dalyviui neturint Produktų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, Organizatorius turi teisę Dalyvio pretenzijos dėl Taškų skyrimo nenagrinėti.

  1. Aktyviųjų Taškų panaudojimo principai

5.1.   Dalyvis gali panaudoti Programoje sukauptus Aktyviuosius Taškus į Produktus tik Filialuose, pateikęs MultiCard kortelę, Organizatoriui prieš tai patikrinus nepanaudotų Aktyviųjų Taškų skaičių.

5.2.    Dalyvaujant Programoje sukaupti Aktyvieji Taškai panaudojami pritaikant papildomą nuolaidą sąskaitai už Produktus, kuri PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma kaip „IC Cash“ nuolaida.

5.3.   Dalyvis negali panaudoti Programoje sukauptų Aktyviųjų Taškų į Produktus, pirktus Organizatoriaus Interneto parduotuvėje ar užsakydamas Produktus per „IC Katalog Online“ užsakymų sistemą.

5.4.   Dalyviui panaudojus Aktyviuosius taškus sąskaitai apmokėti, Organizatorius nurašo atitinkamą panaudotų Aktyviųjų Taškų kiekį iš Dalyvio sąskaitos.

5.5. Panaudojus Taškus atsiskaitymui už PVM sąskaitoje faktūroje išvardytus Produktus, sąskaitoje faktūroje nurodyti Produktai negali būti grąžinami.

  1. Organizatoriaus atsakomybė

6.1. Organizatoriaus atsakomybė apsiriboja Produkto pardavėjo atsakomybe pagal pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Dalyvis įsigijo Produktus su papildoma nuolaida, panaudodamas MultiCard Programos kortelę.

  1. Dalyvių skundų nagrinėjimas

7.1. Skundai dėl Programos vykdymo gali būti pateikiami raštu Organizatoriui – UAB „Inter Cars Lietuva“ rinkodaros skyriui, adresu Titnago g. 6, Vilnius arba el. paštu lt.marketing@intercars.eu.

7.2. Skundą pateikti turi teisę tik Dalyvis ar jo įgaliotas asmuo.

7.3. Skunde privaloma nurodyti Dalyvio duomenis – vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, Organizatoriaus suteiktą kliento numerį, tikslų adresą bei kontaktinį telefoną, o taip pat tikslų skundo aprašymą bei jo pateikimo priežastį.

7.4. Skundus Organizatorius išnagrinėja per 14 dienų nuo jų pateikimo Organizatoriui datos.

7.5. Dalyvis apie Organizatoriaus sprendimą informuojamas Dalyvio nurodytu adresu per 7 dienas nuo skundo išnagrinėjimo datos.

  1. Dalyvio ryšiai su Organizatoriumi

8.1. Informacija apie Programą yra pasiekiama Interneto puslapyje bei Organizatoriaus Filialuose.

8.2. Su Programa susiję klausimai ir paaiškinimai gali būti pateikiami Interneto puslapyje arba Filialų personalui. Organizatoriaus kontaktiniai duomenys pateikiami Interneto puslapio skiltyje „kontaktai“.

  1. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

9.1.   Tai informacija apie asmens duomenų tvarkymą atvejais, kai Dalyvis yra fizinis asmuo, taip pat kai Dalyvis Organizatoriui pateikia savo įgaliotų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis, jų asmens duomenų tvarkymui yra taikomos šios Reglamento nuostatos, susijusios ir su asmens duomenų tvarkymu. Jos kartu yra ir Organizatoriaus, kaip asmens duomenų valdytojo, privatumo pranešimas jo duomenų subjektams.

9.2. Organizatorius pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi duomenų subjektams, ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

9.3. Tvarkydamas asmens duomenis Organizatorius laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

9.4. Organizatorius, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko Dalyvio Anketoje pateiktus jo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis, taip pat su Dalyvio pirkimo istorija susijusius duomenis bei informaciją apie Dalyvio ūkinės komercinės veiklos pobūdį.

9.5. Pateikdamas Anketą Organizatoriui Dalyvis:

9.5.1. Anketoje papildomai patvirtina, kad pateikiami asmens duomenys yra teisingi, tikslūs ir įsipareigoja jiems keičiantis nedelsiant juos Organizatoriui atnaujinti;

9.5.2. kartu patvirtina, kad Anketoje nurodyti jo atstovų asmens duomenys Organizatoriui perduodami teisėtai ir jo atstovai yra informuoti apie tai;

9.5.3. įsipareigoja nedelsiant savo atstovus supažindinti su šiame Reglamente nurodyta informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą.

9.6. Registruodamasis dalyvauti Programoje, savo ir atstovų asmens duomenis Dalyvis pateikia savanoriškai. Organizatorius juos privalo tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu – tam, kad galėtų užtikrinti Dalyvio dalyvavimą Programoje, vesti jo Taškų apskaitą, taip pat išduoti jam (ar jo atstovui) MultiCard kortelę, pateikti informaciją apie Produktus, už kuriuos gali būti skirami Taškai bei kitą su Programos vykdymu susijusią informaciją (teisiniai pagrindai: Dalyvio sutikimas, taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Organizatoriaus ir Dalyvio interesų, kai Organizatorius tvarko Dalyvio nurodytų atstovų asmens duomenis). Dalyvis neprivalo Organizatoriui duoti sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis nurodytu tikslu, tačiau Dalyviui nepateikus asmens duomenų, Organizatorius negalės Dalyvio užregistruoti dalyvauti Programoje.

9.7. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Reglamento 9.6 punkte nurodytu tikslu, taip pat atšaukti savo duotą sutikimą be jokių apribojimų. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Dalyviui pareiškus, kad jis nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys arba atšaukus duotą sutikimą, jo dalyvavimas Programoje nutraukimas, o sukauptus Taškus Dalyvis turi teisę panaudoti Reglamento 10.1 punkte nustatyta tvarka.

9.8. Dalyvio atstovas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Organizatorius apie tai informuoja Dalyvį, kuris įsipareigoja Organizatoriui padėti įvertinti ir nuspręsti, ar toks Dalyvio atstovo nesutikimas yra pagrįstas ir ar Dalyvio atstovo duomenų tvarkymui nėra įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Dalyvio atstovo interesus bei teises.

9.9. Organizatoriaus tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Organizatoriaus ir Filialų darbuotojai, taip pat Organizatoriaus pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Organizatoriui ir kartu tvarko asmens duomenis Organizatoriaus, kaip duomenų valdytojo, vardu. Taip pat teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydamas savo teisines prievoles, Organizatorius gali teikti Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

9.10. Užpildytos ir patvirtintos Anketos saugomos Organizatoriaus sistemoje Programos vykdymo metu ir 6 mėnesius nuo Programos pabaigos paskelbimo. Kitais atvejais Organizatorius tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

9.11. Dalyvis ir jo atstovai, kaip duomenų subjektai, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

9.12. Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir šis Reglamentas bei teisės aktai numato papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

9.13. Manant, kad galimai nesilaikoma asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, galima bet kada kreiptis į Organizatorių bet kuriuo patogiu būdu Interneto puslapyje skiltyje „kontaktai“ nurodytais kontaktais arba el. paštu LT.Biuras@intercars.eu.

9.14. Nepavykus išspręsti klausimo su Organizatoriumi, Dalyvis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

  1. Galutinės nuostatos

10.1. Programos Dalyvis gali bet kada atsisakyti dalyvavimo Programoje. Tokiu atveju jis privalo informuoti Organizatorių apie šį faktą Interneto puslapyje skiltyje „kontaktai“ nurodytais kontaktais arba registruotu laišku. Nutraukęs dalyvavimą Programoje, Dalyvis gali išsikeisti Programoje sukauptus Aktyviuosius taškus į Produktus per 30 dienų nuo savo dalyvavimo Programoje nutraukimo. Pasibaigus nurodytam terminui nepanaudoti Taškai bus anuliuojami.

10.2. Organizatorius pasilieka teisę pašalinti Dalyvį iš Programos, jei Dalyvis pažeis Reglamento nuostatas. Tokiu atveju Dalyvio sukaupti Taškai bus anuliuojami, o jo dalyvavimas Programoje nutraukiamas.

10.3. Organizatoriui paskelbus apie Programos pabaigą, Dalyvis galės išsikeisti Programoje sukauptus Aktyviuosius Taškus į Produktus per 30 dienų nuo tokios informacijos paskelbimo momento. Pasibaigus minėtam terminui nepanaudoti Taškai bus anuliuoti.

10.4. Programos Organizatoriaus ir Dalyvių teises ir pareigas nustato šio Reglamento nuostatos bei galiojantys teisės aktai.

10.5. Visa Programos informacija, kuri pateikiama reklaminiuose leidiniuose, yra tik informacinio pobūdžio.

10.6. Organizatorius pasilieka teisę keisti Reglamento sąlygas. Informacija apie Reglamento pakeitimą bus pateikiama Interneto puslapyje.

10.7. Reglamentas Programos vykdymo laikotarpiu bus prieinamas Organizatoriaus būstinėje, Filialuose bei Interneto puslapyje.

10.8. Visi ginčai ir nesutarimai, susiję su Programos vykdymu, sprendžiami derybomis. Jeigu Programos Dalyviui ir Organizatoriui kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per vieną mėnesį, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.