PRIVATUMO POLITIKA

IC PREMIA CASH PROGRAMOS PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija apie UAB "Inter Cars Lietuva" vykdomą asmens duomenų tvarkymą tais atvejais, kai duomenų subjektas sutinka dalyvauti IC Premia Cash programoje, gauti naujienlaiškius, pasiūlymus ir kitą tiesioginės rinkodaros turinio informaciją.

Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Tvarkydami mums pateiktus asmens duomenis, laikomės visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų rekomendacijų ir nurodymų, taip pat Inter Cars įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Inter Cars Lietuva“, juridinio asmens kodas 300594634, Titnago g. 6, Vilnius, el. p. LT.Biuras@intercars.eu, tel. 8 5 249 10 72. Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. pašto adresu rusne@duomenuapsauga.eu.

Iš kur gauname asmens duomenis?

Asmens duomenis mums savanoriškai pateikia kiekvienas asmuo, pageidaujantis dalyvauti IC Premia Cash programoje.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmenyss duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 (a)).


Asmens duomenų tvarkymo tikslas, kategorijos ir saugojimo terminai


Registruodamiesi IC Premia Cash programoje ir sutikdami su šios programos taisyklėmis, pildydami anketą Jūs pateikiate Duomenų valdytojui žemiau nurodytus asmens duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis narystės IC Premia Cash programoje privalumais.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų saugojimo terminai

IC Premia Cash programos dalyvių registracija, narystės administravimas ir jos privalumų teikimas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, kliento numeris, IC Premia Cash kortelės numeris ir PIN kodas, sukauptų taškų skaičius, informacija apie prekes, kurios įsigytos apmokant IC Premia Cash programoje sukauptais taškais, sukauptų taškų likutis

Duomenys, reikalingi tam kad galėtume teikti programos privalumus ir administruoti narystę programoje saugomi iki 3 (trejų) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate IC Premia Cash programoje. Jūsų registracijos duomenys tvarkomi visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate IC Premia Cash programoje. Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Naujienlaiškių, pasiūlymų ir kitos tiesioginės rinkodaros informacijos teikimas IC Premia Cash programos dalyviams

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas

Asmens duomenys tvarkomi visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate IC Premia Cash programoje (kol galioja Jūsų sutikimas arba iki jo atšaukimo). Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.


Kur tvarkomi asmens duomenys?


Mes visada siekiame jūsų asmens duomenis tvarkyti ES ir EEE valstybėse. Esant būtinybei teikti ir tvarkyti asmens duomenis už ES/EEE ribų, taikomi Reglamento V skyriuje numatyti duomenų perdavimo pagrindai ir pakankamos techninės ir organizacinės priemonės duomenų saugumui užtikrinti.


Kam teikiami asmens duomenys?


Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu..

Duomenų valdytojas gali pateikti duomenų subjektų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas Duomenų valdytojui ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyse nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Taip pat esant būtinybei Duomenų valdytojas gali teikti Jūsų asmens duomenis:

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);
 • Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams.


Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas


Duomenų subjektas turi šias teises:

- Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

- Teisę reikalauti, kad Jums būtų leista susipažinti su turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis pateikti;

- Teisę prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

- Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Bendrovės ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni;

- Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

- Teisę „būti pamirštam“;

- Teisę į duomenų perkeliamumą;

- Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

- Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt) arba kompetentingam teismui;

- Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo.

Išsamesnė informacija apie duomenų subjekto teises pateikiama bendrame Duomenų valdytojo Privatumo pranešime. Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar pageidaujant atšaukti suteiktą sutikimą prašome kreiptis aukščiau nurodytu duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresu.


Privatumo politikos atnaujinimas ir pakeitimai


Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje www.intercars.lt dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 gegužės m. 30 d.

.

Tapk IC Premia Cash programos dalyviu!


 1. Programos dalyviu galima tapti tinkamai užpildžius, pasirašius dalyvio anketą.
 2. Dėl anketos turite kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką.
 3. Tinkamai užpildžius anketą, Jums bus išduota „MultiCard“ kortelė, kurią turite suaktyvuoti prisijungę interneto puslapyje icpremiacash.lt.
 4. „MultiCard“ kortele galima atsiskaityti tik filialuose prie kasos, atsiskaitymo metu suvedus kortelės PIN kodą, kurį gausite sėkmingai aktyvavę kortelę.
 5. „MultiCard“ kortelėje sukauptais pinigais galite apmokėti 99% prekės kainos, tačiau Jūsų apmokamoje sąskaitoje faktūroje turi likti bent 1 EUR suma, kurią turite apmokėti. Pavyzdžiui, jeigu norite įsigyti prekę už 100 EUR, tai galite apmokėti 99 EUR kortelėje sukauptais pinigais.
 6. „MultiCard“ kortelės likutį galite pasitikrinti internatiniame puslapyje icpremiacash.lt.
 7. Atsiskaičius „MultiCard“ kortele, prekės negražinamos. Rekomenduojama pirkti prekes (pavyzdžiui, įrangą, įrankius, alyvas, aksesuarus ir pan.), kurios Jums tikrai tinka.
 8. Įsigytoms prekėms galioja standartinės garantinės ir skundų nagrinėjimo sąlygos, kaip ir perkant prekes įprastiniu būdu.
 9. IC PREMIAS CASH pinigus pradėsite kaupti nuo anketos užpildymo dienos.